Основное меню


Китайские шахматы для детей и взрослых в Телеграме:

Чемпионы Китая по сянци (мужчины)


Чемпионы Китая по китайским шахматам сянци среди мужчин (на русском, английском, китайском и вьетнамском языках)

№/
Год
Чемпион
Champion
男子组
Vô địch nam
1/
1956
Ян Гуанлинь Yang Guanglin 杨官璘 Dương Quan Lân
2/
1957
Ян Гуанлинь Yang Guanglin 杨官璘 Dương Quan Lân
3/
1958
Ли Итин Li Yiting 李义庭 Lý Nghĩa Đình
4/
1959
Ян Гуанлинь Yang Guanglin 杨官璘 Dương Quan Lân
5/
1960
Ху Жунхуа Hu Ronghua 胡荣华 Hồ Vinh Hoa
6/
1962
Ху Жунхуа
Ян Гуанлинь
Hu Ronghua
Yang Guanglin
胡荣华
杨官璘
Hồ Vinh Hoa
Dương Quan Lân
7/
1964
Ху Жунхуа Hu Ronghua 胡荣华 Hồ Vinh Hoa
8/
1965
Ху Жунхуа Hu Ronghua 胡荣华 Hồ Vinh Hoa
9/
1966
Ху Жунхуа Hu Ronghua 胡荣华 Hồ Vinh Hoa
10/
1974
Ху Жунхуа Hu Ronghua 胡荣华 Hồ Vinh Hoa
11/
1975
Ху Жунхуа Hu Ronghua 胡荣华 Hồ Vinh Hoa
12/
1977
Ху Жунхуа Hu Ronghua 胡荣华 Hồ Vinh Hoa
13/
1978
Ху Жунхуа Hu Ronghua 胡荣华 Hồ Vinh Hoa
14/
1979
Ху Жунхуа Hu Ronghua 胡荣华 Hồ Vinh Hoa
15/
1980
Лю Дахуа Liu Dahua 柳大华 Liễu Đại Hoa
16/
1981
Лю Дахуа Liu Dahua 柳大华 Liễu Đại Hoa
17/
1982
Ли Лайцинь Li Laiqun 李来群 Lý Lai Quần
18/
1983
Ху Жунхуа Hu Ronghua 胡荣华 Hồ Vinh Hoa
19/
1984
Ли Лайцинь Li Laiqun 李来群 Lý Lai Quần
20/
1985
Ху Жунхуа Hu Ronghua 胡荣华 Hồ Vinh Hoa
21/
1986
Люй Цинь Lü Qin 吕钦 Lã Khâm
22/
1987
Ли Лайцинь Li Laiqun 李来群 Lý Lai Quần
23/
1988
Люй Цинь Lü Qin 吕钦 Lã Khâm
24/
1989
Сюй Тяньхун Xu Tianhong 徐天红 Từ Thiên Hồng
25/
1990
Чжао Гожун Zhao Guorong 赵国荣 Triệu Quốc Vinh
26/
1991
Ли Лайцинь Li Laiqun 李来群 Lý Lai Quần
27/
1992
Чжао Гожун Zhao Guorong 赵国荣 Triệu Quốc Vinh
28/
1993
Сюй Иньчуань Xu Yinchuan 许银川 Hứa Ngân Xuyên
29/
1994
Тао Ханьмин Tao Hanming 陶汉明 Đào Hán Minh
30/
1995
Чжао Гожун Zhao Guorong 赵国荣 Triệu Quốc Vinh
31/
1996
Сюй Иньчуань Xu Yinchuan 许银川 Hứa Ngân Xuyên
32/
1997
Ху Жунхуа Hu Ronghua 胡荣华 Hồ Vinh Hoa
33/
1998
Сюй Иньчуань Xu Yinchuan 许银川 Hứa Ngân Xuyên
34/
1999
Люй Цинь Lü Qin 吕钦 Lã Khâm
35/
2000
Ху Жунхуа Hu Ronghua 胡荣华 Hồ Vinh Hoa
36/
2001
Сюй Иньчуань Xu Yinchuan 许银川 Hứa Ngân Xuyên
37/
2002
Юй Юхуа Yu Youhua 于幼华 Vu Ấu Hoa
38/
2003
Люй Цинь Lü Qin 吕钦 Lã Khâm
39/
2004
Люй Цинь Lü Qin 吕钦 Lã Khâm
40/
2005
Хун Чжи Hong Zhi 洪智 Hồng Trí
41/
2006
Сюй Иньчуань Xu Yinchuan 许银川 Hứa Ngân Xuyên
42/
2007
Чжао Синьсинь Zhao Xinxin 赵鑫鑫 Triệu Hâm Hâm
43/
2008
Чжао Гожун Zhao Guorong 赵国荣 Triệu Quốc Vinh
44/
2009
Сюй Иньчуань Xu Yinchuan 许银川 Hứa Ngân Xuyên
45/
2010
Цзян Чуань Jiang Chuan 蒋川 Tưởng Xuyên
46/
2011
Сунь Юнчжэн Sun Yongzheng 孙勇征 Tôn Dũng Chinh
47/
2012
Ван Тяньи Wang Tianyi 王天一 Vương Thiên Nhất
48/
2013
Се Цзин Xie Jing 谢靖 Tạ Tĩnh
49/
2014
Чжэн Вэйтун Zheng Weitong 郑惟桐 Trịnh Duy Đồng
50/
2015
Чжэн Вэйтун Zheng Weitong 郑惟桐 Trịnh Duy Đồng
51/
2016
Ван Тяньи Wang Tianyi 王天一 Vương Thiên Nhất
52/
2017
Сюй Чао Xu Chao 徐超 Từ Siêu
53/
2018
Ван Ян Wang Yang 汪洋 Uông Dương
54/
2019
Ван Тяньи Wang Tianyi 王天一 Vương Thiên Nhất